คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ปี 2556 - 2560

นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา

 

อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นายอนุรักษ์ ธารสิริโรจน์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นายสัตวแพทย์สิทธิศักดิ์ เหมืองสิ
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
นายแพทย์สงวน คุณาพร
     


ฝ่ายกิจการพิเศษ
นางบุณณดา เสมอมิตร


ฝ่ายบันทึกภาพ
นายบุญเลิศ เลิศวิบูลย์มงคล


ฝ่ายทุนการศึกษา
ผศ.รัตนา นฤภัทร
     

ฝ่ายโครงการจุฬาฯรักษ์ห้องสมุด
นายวีระวัฒน์ จีโนวัฒน์ ทันตแพทย์ประวิทย์ วีรสัตยานนท์ นายบุญชัย ลิ้มทองมาดี
     

ฝ่ายกีฬา
นายเสรี เศรษฐจินดา

ฝ่ายศิลป์
นายอาณาวุฒิ ประพันธ์พงศ์

ฝ่ายปฏิคม
นางกรองทอง เทพศิริอำนวย
     

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอรศิริ รักแต่งาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ

ฝ่ายจัดการรายได้
นางกิระนุช ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
     

ฝ่ายนิสิตเก่าสัมพันธ์
นายลัพธวิทย์ อารีราษฎร์

นายทะเบียน
นายเกติจินต์ กุสลกิตติ

เหรัญญิก
นางสุดารัตน์ ตราหยก

เลขานุการ
นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนะวิรุณ
 
           

 

 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster