ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “108 ปี ไทยเลิกทาส” ชิงทุนการศึกษา

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “108 ปี ไทยเลิกทาส” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในพระราชกรณียกิจการเลิกทาส ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 เป็นวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการเลิกทาส  

ในการนี้ จึงขอเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตส่งนักเรียนในสถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “108 ปี ไทยเลิกทาส” ชิงเงินทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3) โดยสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละไม่เกิน 2 คน หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 สิงหาคม 2556 (ปิดรับสมัครแล้ว) ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครคลิกที่นี่


โครงการแข่งขันวาดภาพระบายสี เทิดพระเกียรติ  
108 ปี ไทยเลิกทาส

 

1.        หลักการและเหตุผล

ด้วยในปี พ.ศ.2556 เป็นวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการเลิกทาส อันเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ทรงมีพระเมตตาแก่ลูกทาสให้ได้รับความเป็น ไทสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นภารกิจที่จะเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ให้ขจรขจายสู่หัวใจของคนไทยทั้งปวง โดยเฉพาะเยาวชนไทย จึงได้จัดโครงการวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ 108 ปี ไทยเลิกทาส นี้ขึ้น

 

2.        วัตถุประสงค์

1)      เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจเรื่องการเลิกทาส

2)      เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะภาพวาด แก่เด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

 

3.        สถานที่ดำเนินงาน

1)      สถานที่จัดการประกวด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2)   สถานที่เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานภาพวาดของเยาวชนที่ได้รับรางวัล ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

 

4.        ระยะเวลาดำเนินการ

            รับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม :  24 กรกฎาคม 23 สิงหาคม 2556

            ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ www.chulaphuket.com ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556

            จัดแข่งขันการวาดภาพ                :  เสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

            ประกาศผลการแข่งขัน                 :  ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2556

            จัดแสดงนิทรรศการ                     :  ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2556

 

5.        กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกระดับไม่น้อยกว่า 50 คน

1)      นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 6 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน

2)      นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดภูเก็ต จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน

หมายเหตุ: จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 50 แห่ง จำนวนโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 21 แห่ง และจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษา 9 แห่ง


6.        วิธีดำเนินการ

1)      เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติและขอรับงบประมาณจากนายกสมาคม

2)   นายกสมาคมฯ เสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ด้านรางวัลของผู้ชนะการประกวด

3)      เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาด

4)     ประสานงานสถานที่ เพื่อจัดการประกวดวาดภาพ และแสดงภาพหลังจากได้ภาพที่ชนะการประกวดแล้ว

5)      ประสานงานเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวด

6)      จัดการประกวดวาดภาพ

7)      จัดนิทรรศการย่อยแสดงภาพวาดที่ชนะการประกวด

 

7.        การจัดการแข่งขัน

7.1      การแบ่งระดับแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1) ระดับประถมศึกษา ปีที่ 46

2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1ม.3)

7.2      ขนาดผลงานที่แข่งขัน

ขนาดกระดาษ 16.54 x 23.39 นิ้ว หรือขนาด A2 โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมกระดาษให้ ไม่อนุญาตให้นำกระดาษมาเอง

7.3      เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ108 ปี ไทยเลิกทาสโดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ก สีเทียน และสีอะคริลิค เป็นต้น

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และเทคนิคดังนี้

- สีสเปรย์

- เทคนิคติดปะ

- เทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

7.4      อุปกรณ์ในการแข่งขัน

คณะผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษให้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น กระดานรองวาด สี ถังน้ำ ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง


7.5      เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

-      ความคิดสร้างสรรค์                                             20 คะแนน

-      ความสวยงามของรูปภาพ                                    20 คะแนน

-      ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด            20 คะแนน

-      ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ       20 คะแนน

-      เทคนิคการใช้สี                                                   20 คะแนน

***การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นข้อยุติในกรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

7.6      รางวัล

ระดับ

รางวัลชนะเลิศ

รองอันดับ 1

รองอันดับ 2

ประถมศึกษา

3,000 
(1 รางวัล)

1,500 
(1 รางวัล)

1,000 
(1 รางวัล)

มัธยมศึกษาตอนต้น

3,000
(1 รางวัล)

1,500
(1 รางวัล)

1,000
(1 รางวัล)

8.        กำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

08:00 08:30 น.    รายงานตัวลงทะเบียน

08:30 09:00 น.    คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้เข้าแข่งขันนำมา

09:00 น.                 เริ่มการแข่งขัน

12:00 น.                 สิ้นสุดการแข่งขัน

 

9.        ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1   เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระพุทธเจ้าหลวง) เรื่องการเลิกทาสบนแผ่นดินไทย

9.2      เยาวชนและประชาชนชาวภูเก็ตตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง

9.3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะ (วาดภาพ) ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

9.4      เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

 

***************************************

 

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร คลิกที่นี่ 

ส่งใบสมัครได้ทางโทรสาร 076-523069 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster