CUPA มอบทุนการศึกษาในวันพระปิยมหาราช 2555

 

 

            สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อมอบให้เยาวชน ของจังหวัดภูเก็ต ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ โดยจะทำการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวนไม่เกิน ๕ ทุน และจะจัดพิธีรับมอบทุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในพิธีวางพวงมาลา วันพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

 

 

 

ที่ สนจ.- ภก. 002/2555

 ๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอรับทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ประธานชั้นปีที่ ๑ – ๖ กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบกรอกประวัติ และข้อมูลเพื่อขอรับทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต

        ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้ก่อกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อมอบให้เยาวชนของจังหวัดภูเก็ต ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ โดยจะทำการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวนไม่เกิน ๕ ทุน และจะจัดพิธีรับมอบทุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในพิธีวางพวงมาลา วันพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

         พร้อมนี้ได้แนบแบบกรอกประวัติ และข้อมูล ของนิสิตผู้ประสงค์จะขอรับทุนมาด้วยแล้ว จึงขอความร่วมมือท่านช่วยประชาสัมพันธ์ และแจกแบบฟอร์มขอรับทุนตามแนบนี้แก่กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ภูเก็ต ให้รับทราบทั่วกัน โดยนิสิตจะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามแนบนี้ได้ทาง www.chulaphuket.com และขอความร่วมมือผู้ประสงค์จะขอรับทุนส่งแบบฟอร์มกลับมายัง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๖๓ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร. ๐๗๖ – ๒๑๑๙๓๑ โทรสาร ๐๗๖ – ๒๒๔๓๖๗ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

 ด้วยความนับถือ

 (นางรจนา รักแต่งาม)

นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

 

รร./บส.

 

เลขานุการสมาคมฯ – นางบุณณดา เสมอมิตร โทร. 081-8927474 

คลิกดาวน์โหลด เอกสารการขอทุนวันพระปิยมหาราช 2555

 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster