รับสมัครนิสิตจุฬาฯ เพื่อขอรับทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ สมเด็จพระปิยมหาราช  พระผู้ก่อกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อมอบให้เยาวชนของจังหวัดภูเก็ต  ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์   โดยจะทำการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  จำนวนไม่เกิน ๕ ทุน   และจะจัดพิธีรับมอบทุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในพิธีวางพวงมาลา วันพระปิยมหาราช  วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ น.   ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

ระเบียบการสมัคร

๑. นิสิตผู้ประสงค์จะขอรับทุนต้องเป็นนิสิตจุฬาฯ ที่ปัจจุบันมีผู้ปกครองอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่  กรุณากรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายเครื่องแบบนิสิตจุฬาฯ  ๑  รูป และสำเนาบัตรประจำตัวนิสิตจุฬาฯ ๑  ฉบับ ส่งมายัง

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต

๑๕๖/๖๒ ถนนพังงา  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทรสาร ๐๗๖ ๓๕๖๒๔๕ 

ภายในวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster