เปิดรับสมัครทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้ก่อกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการทุนวันพระปิยมหาราช จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อมอบให้เยาวชนของจังหวัดภูเก็ต ที่กำลังศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ โดยจะทำการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวนไม่เกิน ๕ ทุน และจะจัดพิธีรับมอบทุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในพิธีวางพวงมาลา วันพระปิยมหาราช วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

พร้อมนี้ได้แนบแบบกรอกประวัติ และข้อมูล ของนิสิตผู้ประสงค์จะขอรับทุนมาด้วยแล้ว จึงขอความร่วมมือท่านช่วยประชาสัมพันธ์ และแจกแบบฟอร์มขอรับทุนตามแนบนี้แก่กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ภูเก็ต ให้รับทราบทั่วกัน โดยนิสิตจะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามแนบนี้ได้ทาง www.chulaphuket.net และขอความร่วมมือผู้ประสงค์จะขอรับทุนส่งแบบฟอร์มกลับมายัง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๑/๑ ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร. ๐๗๖ – ๒๒๓๖๐๔ โทรสาร ๐๗๖ –๒๒๕๒๕๒ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุน คลิกที่นี่ 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster