ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิแข่งขันวาดภาพระบายสี "108 ปี ไทยเลิกทาส"

ตามที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภูเก็ต ได้รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เพื่อเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “108 ปี ไทยเลิกทาส” และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นั้น 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน ในระดับประถมศึกษา ป.4-6 จำนวน 27 คน และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3  จำนวน 23 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ระดับประถมศึกษา (ป.4-ม.3)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

1.      เด็กหญิงกาญจนา ศิริวัฒน์

2.      เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่เหงี่ยว

3.      เด็กหญิงชฎาภรณ์ สุขบาล

4.      เด็กชายชยธร แจ่มมณี

5.      เด็กหญิงซาบรีน่า เซโอวิค

6.      เด็กหญิงธนพร บุตรทิพย์

7.      เด็กหญิงธัญชนก สุขบาล

8.      เด็กหญิงธันย์วสา เอกรัตน์

9.      เด็กหญิงธีราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์

10.  เด็กหญิงนพมาศ จันทร์เมือง

11.  เด็กชายนราธิป ตู้กังร่าเหม

12.  เด็กชายนิติภูมิ ตันติพิทักษ์พงศ์

13.  เด็กชายบารมี เด่นมาลัย

14.  เด็กชายปรวรรต ชนม์ประกาย

15.  เด็กหญิงปิยธิดา สุวรรณดี

16.  เด็กหญิงปิยะธิดา ศิริวัฒน์

17.  เด็กหญิงเพชรลดา ตลับเพชร

18.  เด็กชายภัทรกร ยิ้มยวน

19.  เด็กหญิงรัชณีวรรณ แก้วกาหลง

20.  เด็กหญิงลินดา คงบัน

21.  เด็กหญิงวาสนา ธาดากุล

22.  เด็กหญิงวิภาดา ใยเจริญ

23.  เด็กหญิงศิริประภา ห้าพุทรา

24.  เด็กหญิงสิรินทรา เรืองรอง

25.  เด็กชายสุทิภัทร สุวรรณรัฐภูมิ

26.  เด็กหญิงเสาวนีย์ พรหมเกิด

27.  เด็กหญิงอรญา นิยมเดชา

1.      เด็กหญิงกนกวรรณ คมพิลา

2.      เด็กชายชนศักดิ์ ชลรัตน์

3.      เด็กหญิงช่อทิพย์ นิรภัย

4.      เด็กหญิงทัตงาม แน่งน้อย

5.      เด็กหญิงธิราภรณ์ แซ่ขอ

6.      เด็กหญิงนภาพร มีกาศ

7.      เด็กชายนัฐพล ไชยชนะ

8.      เด็กชายบุญฤทธิ์ คงเพ็ชร

9.      เด็กหญิงปฐิมา กาญจนอักษร

10.  เด็กหญิงเพ็ญนภา สิริวัฒนานุกูล

11.  เด็กหญิงแพรวา แซ่ลิ่ม

12.  เด็กชายภูวนัย อุ่นสมบูรณ์

13.  เด็กชายมังคเรศ นิติธรรมานนท์

14.  เด็กชายมานะ เย็นยิ่ง

15.  เด็กชายมุสโสลินี บาทา

16.  เด็กชายรชต ไชยวารี

17.  เด็กหญิงรมิตา แก้วอักษร

18.  เด็กชายวรรณ จันทร์เมือง

19.  เด็กหญิงวาสิตา กิตติเรืองระยับ

20.  เด็กหญิงศิรดา สุวรรณ

21.  เด็กหญิงสุมิตรา เพชรอยู่

22.  เด็กชายสุรเชษฐ ดวงคำ

23.  เด็กชายอธิบดี รู้การ

*** หมายเหตุ - กรณีรายชื่อไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนด จะถือว่า รายชื่อดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ไม่สามารถเพิ่มเติมรายชื่อภายหลังได้ ****

ขอให้อาจารย์ผู้ดูแลหรือผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 โดยรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. ณ ลานหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

แผนที่มายังสถานที่แข่งขัน  (Google Map) http://goo.gl/maps/D4wIO
ไฟล์แผนผังภายในมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่   
 

กำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ณ ลานหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

08:00 – 08:30 น.    รายงานตัวลงทะเบียน

08:30 – 09:00 น.    คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้เข้าแข่งขันนำมา

09:00 น.                 เริ่มการแข่งขัน

12:00 น.                 สิ้นสุดการแข่งขัน

ขนาดผลงานที่แข่งขัน

ขนาดกระดาษ 14.75 x 21.75 นิ้ว หรือ 375 X 555 มิลลิเมตร หนา 200 แกรม  โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมกระดาษให้ ไม่อนุญาตให้นำกระดาษมาเอง

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ“108 ปี ไทยเลิกทาส”โดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ก สีเทียน และสีอะคริลิค เป็นต้น 

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และเทคนิคดังนี้

- สีสเปรย์

- เทคนิคติดปะ

- เทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

อุปกรณ์ในการแข่งขัน

คณะผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษให้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น กระดานรองวาด สี ถังน้ำ ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง

เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

-      ความคิดสร้างสรรค์                                             20 คะแนน

-      ความสวยงามของรูปภาพ                                    20 คะแนน

-      ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด            20 คะแนน

-      ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ       20 คะแนน

-      เทคนิคการใช้สี                                                   20 คะแนน

***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ในกรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

 

ประกาศผลและจัดแสดงภาพ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 โดยจะมีการมอบรางวัลหลังพิธีการ กำหนดการโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ www.chulaphuket.com 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster