ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ "108 ปี ไทยเลิกทาส"

ด้วยในปี พ.ศ.2556 เป็นวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการเลิกทาส อันเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ทรงมีพระเมตตาแก่ลูกทาสให้ได้รับความเป็น “ไท”  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “108 ปี ไทยเลิกทาส” นี้ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ 

1)     เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจการเลิกทาส
2)     เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะภาพวาด แก่เด็กและเยาวชน

 

 โดยจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 มีนักเรียนสมัครเข้าแข่งขัน 27 คน มารายงานตัวเข้าแข่งขัน 24 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีนักเรียนสมัครเข้าแข่งขัน 23 คน มารายงานตัวเข้าแข่งขัน 16 คน รวมสมัครทั้งสิ้น 50 คน มารายงานตัวเข้าแข่งขัน 40 คน

การแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตัดสิน 5 ท่าน คือ

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2.     อาจารย์ภานุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.     คุณวีระศักดิ์ นาวีการ บริษัทคาซาร์มีเดียจำกัด

4.     คุณวีระ หริจันทนะวงศ์ บริษัทดีไซน์ 015

5.     คุณสุชาดา สังข์สุวรรณ สถาปนิกและเจ้าของโครงการมนต์ธาราวิลล่า

รางวัลในแต่ละระดับแบ่งเป็น 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะนำไปจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน ในกิจกรรมของสมาคม ในวันที่ระลึกวันปิยมหาราช 22 ตุลาคม 2556

 (ชมภาพการแข่งขันและผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกคน คลิกที่นี่ )

ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) มีผู้เข้าแข่งขัน 24 คน

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

(ทุนการศึกษา 3,000 บาท) 

เด็กหญิงธีราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์

รางวัลรองอันดับ 1

(ทุนการศึกษา 1,500 บาท)

เด็กชายปรวรรต ชนม์ประกาย

รางวัลรองอันดับ 2 

(ทุนการศึกษา 1,000 บาท)

เด็กหญิงศิริประภา ห้าพุทรา

000000000000000000000000000


000000000000000000000000000

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.3) มีผู้เข้าแข่งขัน 16 คน

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

(ทุนการศึกษา 3,000 บาท) 

เด็กหญิงวาสิตา กิตติเรืองระยับ

รางวัลรองอันดับ 1

(ทุนการศึกษา 1,500 บาท)

เด็กชายอธิบดี รู้การ

รางวัลรองอันดับ 2 

(ทุนการศึกษา 1,000 บาท)

เด็กชายบุญฤทธิ์ คงเพ็ชร

 

 

 

- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน โดยสมาคมจะจัดส่งให้ทางโรงเรียนต้นสังกัด ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2556

 

- ผู้ได้รับรางวัล จะต้องเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 โดยจะมีการมอบรางวัลหลังพิธีการ ทางคณะกรรมการจะติดต่อแจ้งรายละเอียดกำหนดการให้ทราบภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556

 

- กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วมพิธี จะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 มิฉะนั้น จะถือว่า สละสิทธิ์การรับรางวัล

 

 

***********************************

 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster