ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี "พระปิยมหาราช กษัตริย์นักปฏิรูป" ชิงทุนการศึกษา

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป” ชิงทุนการศึกษาระดับเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540-2546) ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สโมสรไทยหัว ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ขจรขจายสู่หัวใจของคนไทยทั้งปวง  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์  www.chulaphuket.net  สมัครได้ทางออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ ทางโทรสาร 076-523069 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2558  

เนื่องด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ "นักปฏิวัติ" "นักปฏิรูป" ของคนไทยและประเทศไทยโดยแท้จริง พระองค์ทรงปฏิรูปบ้านเมืองหลายๆ ด้าน ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรและสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อนำมาใช้บริหารประเทศให้เจริญรุดหน้า ทรงป้องกันประเทศจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ ด้วยการใช้นโยบายผ่อนปรนไปตามสถานการณ์โดยยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาประเทศไทยไว้ และ ผูกมิตรกับชาติมหาอำนาจในยุโรปที่เป็นคู่แข่งกับอังกฤษและฝรั่งเศส และพยายามพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นมารุกราน

พระองค์ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยไว้มากมายหลายด้าน ทั้งด้านการปฏิรูประบบราชการของไทย ที่ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองการบริหารจากจตุสดมภ์ มาเป็นกระทรวง ทบวง กรม ตามแบบตะวันตก  ทรงยกเลิกระบบไพร่และการเลิกทาส มีการประกาศให้นับถือศาสนาโดยอิสระ ทรงปฏิรูประบบการศึกษา การบริการด้านสุขภาพและพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การจัดตั้งการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ การผลิตและนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ การผลิตน้ำประปา และการนำยวดยานที่เป็นพาหนะทางบกมาใช้ ในการเดินทาง เช่น รถลาก รถจักรยาน รถม้า รถยนต์ และรถไฟ โดยมีการสร้างทางรถไฟสายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา ทรงวางรากฐานและปรับปรุงกิจการทางทหาร มีการจัดระเบียบโครงสร้าง ของกองทัพใหม่ และจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศมาใช้ทรงปฏิรูประบบการเงินและ การคลังของไทยให้เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ทรงพระราชนิพนธ์ วรรณกรรมที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ไกลบ้าน เงาะป่า กาพย์เห่เรือ คำเจรจาละครเรื่องอิเหนา และโคลงบรรยายภาพ รามเกียรติ์

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นภารกิจที่จะเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ให้ขจรขจายสู่หัวใจของคนไทยทั้งปวง โดยเฉพาะเยาวชนไทย จึงได้จัดโครงการวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ “พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป” นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1)      เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจการปฏิรูปประเทศไทย

2)      เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะภาพวาด แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ดำเนินงาน

1)      สถานที่จัดการประกวด ณ สโมสรไทยหัว ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต

2)      สถานที่เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานภาพวาดของเยาวชนที่ได้รับรางวัล ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต

 ระยะเวลาดำเนินการ

  • รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  25 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ www.chulaphuket.net ในวันที่ 28 กันยายน 2558
  • จัดแข่งขันการวาดภาพ               :  อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.  
  • จัดแสดงนิทรรศการ                    :  อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
  • ประกาศผลการแข่งขัน                :  อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 20.00 น.

 กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 18 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน

การจัดการแข่งขัน

ระดับการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 18 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2546)

ขนาดผลงานที่แข่งขัน

ขนาดกระดาษ 16.54 x 23.39 นิ้ว หรือขนาด A2 โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมกระดาษให้ ไม่อนุญาตให้นำกระดาษมาเอง

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ“พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป” โดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ก สีเทียน และสีอะคริลิค เป็นต้น ภายในเวลาที่กำหนด 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และเทคนิคดังนี้

- สีสเปรย์

- เทคนิคติดปะ

- เทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

อุปกรณ์ในการแข่งขัน

คณะผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษให้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น กระดานรองวาด สี ถังน้ำ ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง

 เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

-      ความคิดสร้างสรรค์                                             20 คะแนน

-      ความสวยงามของรูปภาพ                                    20 คะแนน

-      ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด            20 คะแนน

-      ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ       20 คะแนน

-      เทคนิคการใช้สี                                                   20 คะแนน

***การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นข้อยุติในกรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

รองอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

รองอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท

กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ สโมสรไทยหัว ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต

แผนที่สโมสรไทยหัว คลิกที่นี่ 

08:00 – 08:30 น. รายงานตัวลงทะเบียน

08:30 – 09:00 น. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้เข้าแข่งขันนำมา

09:00 น.               เริ่มการแข่งขัน

12:00 น.               สิ้นสุดการแข่งขัน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1.  เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระพุทธเจ้าหลวง)
  2. เยาวชนและประชาชนชาวภูเก็ตตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง
  3. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะ (วาดภาพ) ให้แก่เยาวชนในจังหวัดภูเก็ต
  4. เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

วิธีการสมัครแข่งขัน

1. กรอกข้อมูลสมัครแข่งขันทางระบบออนไลน์ คลิกที่นี่  หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร คลิกที่นี่ ส่งทางโทรสาร 076-523069 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้จัดส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักศึกษาผู้สมัครทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์นี้ www.chulaphuket.net 

*********************************

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน คลิกที่นี่  

*********************************

Saturday the 20th. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster