ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสี "พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป" ชิงทุนการศึกษาประจำปี 2558

 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีเทิดพระเกียรติ "พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป"  ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สโมสรไทยหัว ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต (แผนที่ คลิกที่นี่) จำนวน 50 คน (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ) ดังนี้ 

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแข่งขัน (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ)

 1. นางสาว    กุลวดี            ปานประดับ
 2. นางสาว    ชนิสร            ประสบมิตร์
 3. เด็กหญิง   ชลธิชา          ชลธาร
 4. เด็กชาย     ชวภณ           วงศ์จ่างแสง
 5. นางสาว    ช่อทิพย์         นิรภัย
 6. เด็กหญิง   ชัชดาพร       ทองบุญ
 7. นางสาว    ชุติมณฑน์    จีนประชา
 8. เด็กหญิง   โชติกา          วงศ์เกียรติขจร
 9. เด็กหญิง   ฐิตินันท์         เจือจันทร์
 10. เด็กหญิง   ณัฐชยา        ลิ้มทองมาดี
 11. นางสาว    ณัฐมา           ยามา
 12. นาย           ทิเบต            คงแขม
 13. เด็กหญิง   ทิพย์สุดา      สกุลทับ
 14. เด็กหญิง   ธนภรณ์        ธนทวีกุล
 15. เด็กชาย     ธนัท              โทเกษ
 16. เด็กชาย     ธนากร          เภาสมบัติ
 17. นางสาว    ธมนวรรณ    เฉิดโฉม
 18. นางสาว    ธมลวรรณ    สุวรรณโน
 19. นางสาว    ธัญชนก        เหล่าวิเศษกุล
 20. นางสาว    นภัสสร         จันทนานนท์
 21. เด็กหญิง   บัณฑิตา       วงษ์รัตน์
 22. นางสาว    บัวสวรรค์     โกศัยกานนท์
 23. นางสาว    ปฐิมา            กาญจนอักษร
 24. เด็กหญิง   ปณิดา          จำนงค์รักษ์
 25. เด็กหญิง   ปทิตตา         สุดชาชาติวุฒิ
 1. นางสาว    ปรียาภรณ์   ยงยุทธ์
 2. นางสาว    พรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา
 3. เด็กหญิง   พิมผกา         สุวรรณมงคล
 4. นางสาว    เพ็ญนภา      สิริวัฒนานุกูล
 5. นางสาว    แพรวา          แซ่ลิ่ม
 6. เด็กหญิง   ภาวิกา          โมรานอก
 7. นาย           มังคเรศ         นิติธรรมมานนท์
 8. นางสาว    รพีพร            ไพศาลศักดิ์ทวี
 9. เด็กชาย     ลือชา            นะคง
 10. เด็กชาย     ศตคุณ          ธนปรีดากุล
 11. เด็กหญิง   ศิริประภา     ห้าพุทรา
 12. เด็กหญิง   ศุจีภรณ์        เลขมาศ
 13. เด็กชาย     ศุภวัฒน์        ทองงาม
 14. เด็กหญิง   สมฤดี           ขำนุรักษ์
 15. เด็กหญิง   สิรินทรา        เรืองรอง
 16. เด็กหญิง   สุพรรณษา   เขียนทอง
 17. เด็กหญิง   เสาวนีย์        พรหมเกิด
 18. เด็กชาย     อภิรักษ์         ขุนอักษร
 19. เด็กหญิง   อภิสรา          บุญมี
 20. นาย           อภิสิทธิ์         อุมาสะ
 21. เด็กชาย     อภิชิต            สุจริตธรรม
 22. นางสาว    อรกัญญา    อุ่นจิต
 23. เด็กหญิง   อริสรา          ทองเคลื่อน
 24. เด็กหญิง   อารีนา          รักสนิท
 25. นางสาว    ไอริชธ์ชญา  แซ่ซุ่น

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ปฏิบัติดังนี้ 

1. รายงานตัวเข้าแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 – 08.30 น.

(หลัง 08.30 น. จะตัดสิทธิผู้ที่ยังไม่มารายงานตัวทันที) 

สถานที่  อาคารสโมสรไทยหัว (ล๊อกเซียงก๊ก) ถนนดีบุก ข้างปั๊มเชลล์ เยื้องวัดพุทธมงคลนิมิตร ดูแผนที่ คลิกที่นี่

(โปรดระวัง!!! สโมสรไทยหัว ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว)  

กำหนดการแข่งขัน 

08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียนรายงานตัว 

08.30 – 08.45 น.     พิธีเปิดการแข่งขัน 

08.45 – 09.00 น.     เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ 

09.00 น.                เริ่มการแข่งขัน 

12.00 น.                สิ้นสุดการแข่งขัน ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะกรรมการ คณะผู้จัด และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

18.30 – 21.00 น.     นิทรรศการแสดงผลงานผู้เข้าแข่งขัน และประกาศผลการแข่งขัน ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ภายในงานฟรีคอนเสิร์ต “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) 

2. การแต่งกาย – ชุดนักเรียน หรือ ชุดกีฬาประจำโรงเรียน 

3. เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน - คณะผู้จัดการประกวดจะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษให้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น กระดานรองวาด สี ถังน้ำ ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง  

3.1 ขนาดผลงานที่แข่งขัน - ขนาดกระดาษ 16.54 x 23.39 นิ้ว หรือขนาด A2 โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมกระดาษให้ ไม่อนุญาตให้นำกระดาษมาเอง 

3.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน - เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ “พระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์นักปฏิรูป” โดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ก สีเทียน และสีอะคริลิค เป็นต้น ภายในเวลาที่กำหนด 3 ชั่วโมง 

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และเทคนิคดังนี้

- สีสเปรย์  เทคนิคติดปะ  เทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

3.4 เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

-      ความคิดสร้างสรรค์                                       20 คะแนน

-      ความสวยงามของรูปภาพ                                20 คะแนน

-      ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด        20 คะแนน

-      ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ     20 คะแนน

-      เทคนิคการใช้สี                                            20 คะแนน 

***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติในกรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม 

3.5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

รองอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

รองอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท 

4. การรับรางวัล

-       ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งของที่ระลึกหนังสือสำหรับเด็กจากร้านหนังสือเส้งโห 

-       ผู้ได้รับรางวัล จะต้องเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 โดยจะมีการมอบรางวัลหลังเสร็จสิ้นพิธีการ ทางคณะกรรมการจะติดต่อแจ้งรายละเอียดกำหนดการให้ทราบภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 

-       กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วมพิธี จะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 มิฉะนั้น จะถือว่า สละสิทธิ์การรับรางวัล

 

Friday the 23rd. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรสาร 076-22436 Contact: Webmaster